Skip to content

ประเภทเรือในการรับสมัครงาน

เรือน้ำมันขนาดใหญ่

เรือขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระ

เรือขนส่งและที่พักอาศัย สำหรับพนักงานประจำแท่นขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียม