คุณสมบัติ

-ถือประกาศนียบัตรของกรมเจ้าท่า

-ถือประกาศนียบัตรของหลักสูตรต่างๆ ตามข้อบังคับของ STCW

-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

-มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 เดือนในตำแหน่งกะลาสีของเรือประเภทเดียวกับที่จะลงทำงาน

สมัครงานตำแหน่งนี้

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Allowed Type(s): .pdf, .jpeg, .jpg
Allowed Type(s): .pdf, .jpeg, .jpg