คุณสมบัติ

– ถือประกาศนียบัตรของกรมเจ้าท่า

– ถือประกาศนียบัตรของหลักสูตรต่างๆ ตามข้อบังคับของ STCW

– มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 เดือน ในเรือประเภทเดียวกับที่จะลงทำงาน

สมัครงานตำแหน่งนี้

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Allowed Type(s): .pdf, .jpeg, .jpg
Allowed Type(s): .pdf, .jpeg, .jpg