คุณสมบัติ

– ถือประกาศนียบัตรของกรมเจ้าท่า

– มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 เดือน ในตำแหน่งนายท้ายของเรือประเภทเดียวกับที่จะลงทำงาน

สมัครงานตำแหน่งนี้

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Allowed Type(s): .pdf, .jpeg, .jpg
Allowed Type(s): .pdf, .jpeg, .jpg