คุณสมบัติ

– ถือประกาศนียบัตรของกรมเจ้าท่า

– ถือประกาศนียบัตรของหลักสูตรต่างๆ ตามข้อบังคับของ STCW

– วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

– มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในตำแหน่งต้นเรือของเรือที่ประเภทเดียวกับที่จะลงทำงาน

สมัครงานตำแหน่งนี้

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Allowed Type(s): .pdf, .jpeg, .jpg
Allowed Type(s): .pdf, .jpeg, .jpg