บริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม CSR

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของบริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม CSR ปล่อยปลา ปล่อยเต่า คืนสู่ธรรมชาติ สร้างสมดุลทางธรรมชาติที่งาน “หาดยาวเฟสติวัล แอนด์ วอเตอร์ สปอร์ต” ที่จังหวัดกระบี่

บริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ในนามของกลุ่มบริษัท พริมา มารีน เพื่อนำอาหารและเครื่องดื่มมอบให้เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด 19

การจัดอบรม In house training และ Annual Crew Conference

ทางกลุ่มบริษัท พริมา มารีน มีความตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานเรือของกลุ่มบริษัท ให้มีทักษะ ความรู้ในการทำงานบนเรือ เพื่อการทำงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งได้มีการจัดอบรมให้แก่พนักงานเรือเป็นประจำทุกเดือน โดยมีวิทยากรที่มากด้วยความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้แก่พนักงานเรือของเรา

โครงการทุนต้นกล้าพริมา มารีน

“ทุนต้นกล้า พริมา มารีน” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างลูกเรือให้เพียงพอและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ จึงส่งเสริมในการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรหลานพนักงาน รวมถึงบุคคลภายนอกที่สนใจและผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยขณะนี้นักเรียนทุนกลุ่มแรกได้เรียนจบหลักสูตรและได้ลงเรือเพื่อปฏิบัติงานแล้วซึ่งเมื่อชั่วโมงในการทำงานมากพอ ก็สามารถเติบโตขยับขยายไปเรือขนาดใหญ่กับ รายได้ที่สูงขึ้นนำไปสู่คุณภาพชีวิตของครอบครัวที่ดีต่อไป  อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีโครงการดี ๆ แบบนี้อย่างต่อเนื่องนะคะ