โครงการทุนต้นกล้าพริมา มารีน

“ทุนต้นกล้า พริมา มารีน” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างลูกเรือให้เพียงพอและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ จึงส่งเสริมในการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรหลานพนักงาน รวมถึงบุคคลภายนอกที่สนใจและผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยขณะนี้นักเรียนทุนกลุ่มแรกได้เรียนจบหลักสูตรและได้ลงเรือเพื่อปฏิบัติงานแล้วซึ่งเมื่อชั่วโมงในการทำงานมากพอ ก็สามารถเติบโตขยับขยายไปเรือขนาดใหญ่กับ รายได้ที่สูงขึ้นนำไปสู่คุณภาพชีวิตของครอบครัวที่ดีต่อไป  อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีโครงการดี ๆ แบบนี้อย่างต่อเนื่องนะคะ