Skip to content

การเยี่ยมชมสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 08-09 กันยายน 2565 ตัวแทนบริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จำกัด เดินทางไปเยี่ยมเยียนสถาบันการศึกษาที่ให้การสนับสนุนในการผลิตทรัพยากรคนประจำเรือ ทางภาคใต้ ซึ่งได้แก่ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักและเรียนรู้ถึงธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทุกสถาบันการศึกษา

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนในเรื่องการผลิตทรัพยากรคนประจำเรือจากทุกสถาบันการศึกษาเป็นอย่างดีเช่นนี้ตลอดไป